Aamulehti: Tieteen autonomia ja uuden yliopiston hallinto

Aamulehti: Tampere3-kannanotto
Aamulehti: Tampere3-kannanotto

Kannanotto #Tampere3-yliopiston suunniteltuun hallintomalliin:

Aamulehti on uutisoinut (2.11.) yliopistoyhteisön huolesta, miten käy yliopistodemokratian Tampereen uudessa yliopistossa. Huolen syy, yliopistodemokratian perustava merkitys tieteelle ja yliopiston menestykselle, ei kuitenkaan käynyt jutusta selväksi. Yliopiston laatu, vaikuttavuus ja tuloksellisuus rakentuvat yliopiston autonomian sekä tutkimuksen ja opetuksen vapauden periaatteille.

Niin professorit, tutkimus- ja opetushenkilöstö kuin opiskelijatkin Tampereen yliopistoyhteisössä näkevät uuden Tampere3-yliopiston myönteisenä mahdollisuutena yhteistyöhön ja uusiin avauksiin. Monialaisuus ja -tieteisyys tarjoavat opetukselle, tutkimukselle, yhteiskunnalliselle vuorovaikutukselle ja innovaatioille hyvän kasvualustan. Uuden yliopiston perustamiseen ja sääntöihin liittyvät yksityiskohdat vaativat kuitenkin muutoksia.

Professorit tieteenalojensa johtajina kantavat huolta erityisesti huippuluokan tieteen tekemisen mahdollisuuksista. Yliopistolakiin ja perustuslakiin on kirjattu tieteen autonomia ja yliopistojen itsehallinto: itse itseään korjaavalla tiedeyhteisöllä on parhaat keinot tunnistaa tärkeät, uutta luovat tutkimusaiheet ja julkaista tulokset ilman ulkoista kontrollia ja sensuuria. Tästä peruslähtökohdasta tuskin on näkemyseroja uutta Tampere3-yliopistoa valmistelevien tahojen keskuudessa.

Tehokas, huippuluokan yliopisto edellyttää heti alusta lähtien tiedeyhteisön luottamukseen nojaavaa, vahvaa hallintoa. Luottamus syntyy, kun toimitaan yliopistolain mukaisesti: vaaleilla valittu monijäseninen toimielin konsistori valitsee hallituksen, joka puolestaan valitsee rehtorin operatiiviseksi johtajaksi.

Nyt sekä maan hallituksen lakiehdotukseen että yliopistosäätiön sääntöluonnokseen on kirjattu siirtymäsäännöksiä, jotka tarpeettomasti poikkeavat yliopistolaista. Kaavailtu hallituksen nimityskomitean kokoonpano siirtäisi vallan yliopistoyhteisön ulkopuolelle. Myös siirtymäkauden hallituksen jopa nelivuotiset kaudet lykkäävät lain mukaiseen nimitysprosessiin siirtymistä tarpeettomasti eteenpäin.

Säätiön säännöissä ei myöskään pidä rajoittaa tiedeyhteisöä edustavan konsistorin valtaa asettamalla sen puheenjohtajaksi rehtoria. Näin laajassa yliopistokokonaisuudessa on erityisen tärkeä varmistaa tieteellisen asiantuntemuksen vaikuttavuus johtamisjärjestelmässä, jotta monitieteisen kentän monet äänet saadaan rikastuttamaan ja tarvittaessa korjaamaan mahdollisia operatiivisen johdon sokeita pisteitä.

Tuore yliopistolain vaikutuksia arvioiva raportti osoitti, että johtajakeskeisempi johtamisjärjestelmä on etäännyttänyt yliopistoyhteisöä päätöksenteosta ja kärjistänyt johdon ja henkilöstön näkemyseroja. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen esitti arvion julkistamisen yhteydessä, että viesti on otettava vakavasti: on kehitettävä toimintakulttuuria ja johtamista vuorovaikutusta lisäävään suuntaan. Perustettava yliopisto voi näyttää tässä esimerkkiä uudella, sille soveltuvalla johtamisjärjestelmällä, jossa laajapohjainen tieteellinen asiantuntemus ja akateeminen osaaminen ovat strategian keskeisiä elementtejä.

Tiedeyhteisön ja perustajien halu ja pyrkimys tamperelaisen korkeakoulukokonaisuuden menestykseen ja kehittämiseen on vahva ja yhteinen. Kun luodaan uusi yliopisto, on erittäin tärkeä varmistaa, että siitä tulee autonomisen tieteenharjoittamisen kannalta ja perustuslain tarkoittamassa mielessä hyvä yliopisto.

Mari Hatavara, Frans Mäyrä

Kirjoittajat ovat Tampereen yliopiston professoreja ja kuuluvat Professoriliiton Tampereen yliopiston osaston johtokuntaan.

(Julkaistu Aamulehdessä ti 8.11.2016)

Tampere3: hyvä, vahva yliopisto?

(Päivitys: 3.11. uutisoitiin että Tampereen yliopiston hallitus lykkää Tampere3-päätöstä: http://www.aviisi.fi/2016/11/tampereen-yliopisto-lykkaa-paatosta-tampere-3sta/)

Olin kutsuttuna puhujana edustamassa professorikuntaa tämän päivän avoimessa ”Tampere3 NoSignal” -yhteisötapahtumassa, mistä koottuina muutamia terveisiä:

Professorit, tutkimus- ja opetushenkilöstö kuin opiskelijatkin Tampereen yliopistoyhteisön piirissä näkevät lähtökohtaisesti uuden Tampere3-yliopiston ja korkeakoulukonsortion erittäin myönteisenä mahdollisuutena kehitystyöhön ja uusiin avauksiin niin tutkimuksen, koulutuksen kuin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja vuorovaikutuksen alueella. Nyt Tampereen kaupungin käsittelyn yhteydessä julkisen keskustelun kohteeksi nousseet, säätiöyliopiston perustamiseen ja sääntöihin liittyvät yksityiskohdat vaativat kuitenkin vielä pikaista reagointia. (Linkki Tampere3-materiaaleihin Tampereen kaupungin sivuilla.)

Professorit oman tieteenalojensa johtajanroolinsa kautta kantavat huolta erityisesti huippuluokan tieteen tekemisen mahdollisuuksista. Uusi Tampere3-yliopisto on paitsi suurempi myös paljon laaja-alaisempi kuin mikään nykyinen korkeakoulumme. Kunnianhimoisessa kokonaisuudessa on huomioitava niin humanististen, yhteiskuntatieteisten, luonnontieteisten, kuin myös teknologiatutkimuksen ja lääketieteen eri alojen toiminnan erityispiirteet.

Yliopistolakiin ja perustuslakiin on kirjattu tieteen autonomia ja yliopistojen itsehallinto: itse itseään korjaavalla tiedeyhteisöllä on parhaat keinot tunnistaa tärkeät tutkimusaiheet ja julkaista tulokset ilman ulkoista kontrollia ja sensuuria. Uskon että tästä peruslähtökohdasta ei ole syviä näkemyseroja uutta Tampere3-yliopistoa valmistelevien tahojen keskuudessa. Sävyeroja ja painotuseroja kuitenkin on havaittu. Kaikki osapuolet epäilemättä tavoittelevat menestyksellisesti toimivaa yliopistoa, mutta yliopisto- ja organisaatiokulttuureissa on havaittavissa selkeitä eroja.

Tampereen yliopiston professorien ja laadukkaan tieteentekemisen kannalta on tärkeää, että uudelle yliopistolle heti alusta lähtien luodaan tiedeyhteisön luottamukseen nojaava, vahva hallinto. Tämä luottamus syntyy luontevasti, kun toimitaan yliopistolain mukaisesti, eli vaaleilla valittu monijäseninen toimielin valitsee hallituksen, joka puolestaan valitsee rehtorin toteuttamaan operatiivista johtamista.

Nyt sekä hallituksen yliopistolakiesitysluonnokseen, että yliopistosäätiön sääntöluonnokseen on kirjattu siirtymäsäännöksiä, jotka tarpeettomasti poikkeavat yliopistolaista. Esimerkiksi säätiön säännöissä kaavaillaan, että uuden hallituksen nimityskomitea on kuusijäseninen, joista yliopistoyhteisön edustajat jäävät vähemmistöön, kun puheenjohtajaksi ollaan asettamassa säätiön perustajien edustajaa. Yliopistolain mukaan säätiöyliopiston hallituksen jäsenistä kuitenkin neljän tulee olla yhteisön piiristä tai heidän asettamanaan – kolme jäsentä valitaan perustajien asettamista ehdokkaista. Periaate tiedeyhteisön vahvasta, tieteen autonomiaa kunnioittavasta päätöksentekoroolista on lain kirjauksessa selvä, mutta säätiön sääntöluonnoksen kirjaus nimityskomitean puheenjohtajasta sotii tätä periaatetta vastaan.

Vahvaa tieteellisen asiantuntijayhteisön näkemystä ja vaikuttamismahdollisuutta voivat – ja pitää – toki hallituksessa edistää sekä yliopistoyhteisön nimeämät, että perustajien nimeämät asiantuntijat, mikäli he aidosti edustavat säätiöyliopistolain mukaisesti “toimialaan kuuluvien tieteiden ja taiteiden sekä yhteiskuntaelämän kotimaista ja kansainvälistä korkeimman tason asiantuntemusta”. Tampere3-yliopiston säätiön perustajiksi on sitoutumisensa ilmaissut poikkeuksellisen laaja ja monialainen joukko tärkeitä yhteiskunnan eri ulottuvuuksia edustavia toimijoita. Tiedeyhteisön ja perustajien halu ja pyrkimys tamperelaisen korkeakoulukokonaisuuden menestykseen ja kehittämiseen on vahva ja yhteinen.

On kuitenkin muistettava, että tieteellisen asiantuntemuksen tiukat vaatimukset puhuvat painokkaasti sen puolesta, että yliopiston hallituksen valinnassa tiedeyhteisön asettamien edustajien näkemyksillä on oltava viimeinen sana, eli nimitystoimikunnan puheenjohtajan on oltava tiedeyhteisön nimittämä.

Säätiön säännöissä ei myöskään pidä säätää tarpeettomasti sellaisista asioista, jotka kuuluvat tieteen autonomian piiriin, ja joista valittu säätiöyliopiston monijäseninen elin ja sen nimittämä hallitus voivat linjata yliopiston johtosäännössä. Tällainen yksityiskohta on sääntöluonnoksen kirjaus, että rehtori (tai nimittämänsä) toimii konsistorin puheenjohtajana.

Uusi yliopisto tarvitsee uuden, sille soveltuvan johtamisjärjestelmän. “Akateemisen hallituksen” (konsistorin), säätiöyliopiston hallituksen ja tiedekuntien välinen tehtävienjako voidaan parhaiten määritellä johtosääntötyössä kokonaisuutena.

Pelkästään lähitieteiden välillä voi olla merkittäviä eroja siinä, miten tieteellinen erinomaisuus alalla parhaiten varmistetaan ja miten sitä toteutetaan ja arvioidaan. Näin laajassa yliopistokokonaisuudessa on erityisen tärkeä varmistaa tieteellisen asiantuntemuksen vaikuttavuus johtamisjärjestelmässä. Vahvat tiedekunnat ja “akateeminen hallitus” (konsistori), jolla on oma äänensä ja oma puheenjohtajansa (kuten onkin Aallossa, provosti) on tarpeen: vain siten monitieteisen kentän monet äänet saadaan rikastuttamaan ja tarvittaessa korjaamaan mahdollisia operatiivisen johdon sokeita pisteitä.

Lopuksi: on erittäin hyvä, jos Tampere3 on nyt siirtymässä pitkään jatkuneesta epäselvästä välitilasta selkeään toteutusvaiheeseen – mutta kun luodaan uusi yliopisto, on erittäin tärkeä varmistaa, että siitä tulee autonomisen tieteenharjoittamisen kannalta ja perustuslain tarkoittamassa mielessä hyvä yliopisto.

Linkki, yliopistolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090558.

Using Surface Pro

Surface Pro 4, Logitech K811, M570 trackball.
Surface Pro 4, Logitech K811, M570 trackball.

Short note on what I have found to be the most useful way of using MS Surface Pro 4 in my daily workflow: firstly, I have mostly learned to ignore the dedicated “Windows 10 app” versions of services that I am using. The user experience in those, stripped down versions are generally rather bad. It is much better idea to use the full, desktop version (if available – and Surface Pro 4 is powerful enough to run the desktop one in 99 % of cases). The second option is to try using the “web app” version of the service – even those are generally much better than the “app” you might find from the Windows Store. Chrome is really helpful here, as you can save almost any web page into a Web App to the Windows desktop (go to: Settings [three dots up right], then ‘More Tools’, then ‘Add to Desktop’). The web versions are versatile and powerful these days, and you can e.g. easily enlarge elements in the web interface by simple ‘pinch zoom’ finger gestures – in contrary to the Windows apps, whose interfaces mostly do not scale at all.

I have also tried to learn my own user interface technique, which is a combination of scrolling and pinching with my fingers, precise pointing, underlining, drawing and writing with the Surface Pen, and more exact mouse work, where I currently mostly use Logitech M570 Wireless Trackball. I have never really learned to enjoy the official Type Cover, even while it is great improvement over previous generations of thin-and-light keyboard covers (there is still bit too much flex, and the shallow and imprecise key movement sometimes really irritates a touch typist). So I use a high quality external wireless keyboard, currently either a Logitech K810 or a K811, which I have several.

The downside of this system is that there is a real patchwork to move around and set up: Surface tablet, Pen, trackball mouse, external keyboard, plus of course the power brick. When contrasted to a regular laptop, the benefits are in flexibility: in tablet mode, I can go some time without any other items, or just work with the Surface and the Surface Pen (e.g. when marking drafts and grading student work). But when writing and productivity tasks take priority, then a regular laptop would indeed make things a bit simpler. Maybe the next version of Surface Book might bring these things together? Currently there are some nice compromise efforts (e.g. Lenovo Yoga 900S), but there are multiple compromises in e.g. processing power, storage, pen integration and keyboard quality that this kind of “convertible ultrabooks” take, as contrasted to having separate devices that are all excellent in what they do.

Thus, my current patchwork seems to work best, for me, at least.

Pokémon GO and the Ludification of Culture, Mindtrek keynote

Mindtrek keynote slide
My Mindtrek keynote slides.
In Tuesday, 18 October 2016, I will be presenting an invited keynote titled “Pokémon GO and the Ludification of Culture” in the Academic Mindtrek conference in the Tampere Hall. Full program at: http://www.mindtrek.org/wp-content/uploads/sites/11/2016/10/Academic-Mindtrek-2016-Printable-program.pdf. Mindtrek is a hybrid event, and there are multiple tracks in the program, see: http://www.mindtrek.org/2016/program/

Edit: I published my Mindtrek keynote slides here: http://www.slideshare.net/fransmayra/pokmon-go-and-the-ludification-of-culture – and you can watch an unofficial Periscope recording here: https://twitter.com/pauliinamakela/status/788258441991036928

Call for applications: Editor-in-Chief, Fafnir – Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research

Apply Now for the Editor-in-Chief of Fafnir – Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research

The position of the editor-in-chief in Fafnir – Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research is now open from 1 January 2017. Currently, the journal has two editors-in-chief who will continue in their posts in 2017.

The journal

Fafnir – Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research is a peer-reviewed, interdisciplinary academic journal published by the Finnish Society of Science Fiction and Fantasy Research (Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seura ry, http://finfar.org) from 2014 onwards. The journal is published in electronic format four times a year.
Fafnir aims at serving as an international forum for scholarly exchange on science fiction and fantasy and for discussion on current issues on the field. In order to achieve this, the journal introduces and develops research focusing on science fiction and fantasy literature, audiovisual art and media, games, and fan culture by providing an interdisciplinary perspective into the research within these genres. Fafnir publishes various texts ranging from peer-reviewed research articles to short overviews, essays, interviews, opinion pieces and academic book reviews on any subject suited to the paper. The main language of the journal is English, but articles are also published in Finnish or in the Scandinavian languages.

Publication Forum for the Federation of Finnish Learned Societies has given Fafnir Level 1 Classification as an academic publication channel important in Finnish research perspective. Fafnir is indexed in MLA International Bibliography and international The Science Fiction and Fantasy Research Database (SFFRD).

Read more about the journal at journal.finfar.org.

The editor-in-chief

Fafnir now seeks an editor-in-chief who is familiar with the field of speculative fiction. Experience working with the publishing process of an academic journal and with electronic journals is desirable but not essential.

The post as an editor-in-chief of Fafnir offers an excellent vantage point to the field of speculative fiction and an opportunity for the international scholarly exchange. As an editor-in-chief, you get an opportunity to develop the journal and to promote the visibility of the science fiction and fantasy research.

The three editors-in-chief are in charge of the general academic emphasis of the journal and of the content of individual issues in co-operation with the advisory board. The editors-in-chief also usually author the editorial of each issue.

The editors-in-chief work closely with the 16-membered advisory board and the sub-editor, whose main responsibility is the visual editing of the journal and publishing it online.

The editors-in-chief are not paid any money.

The Application

Please write a short (maximum one page in length) description of yourself and your reasons for applying the post as the editor-in-chief of Fafnir.
Send your application at the latest 30 November 2016 either by email to submissions@finfar.org OR by mail to the address Finfar c/o Jyrki Korpua, Teljotie 12, 90560 Oulu, FINLAND.

The board of the Finnish Society of Science Fiction and Fantasy Researchers will choose the new editor-in-chief in 5 December 2016 and the applicants are informed of the decision by 7 December 2016.

For more information on the application process, please contact
Aino-Kaisa Koistinen, aino-kaisa.koistinen@jyu.fi
Jyrki Korpua, jyrki.korpua@oulu.fi
Hanna-Riikka Roine, hanna.roine@uta.fi

Apple TV, 4th generation

Apple has been developing their television offerings in multiple fronts: in one sense, much television content and viewers have already moved into Apple (and Google) platforms, as online video and streaming media keeps on growing in popularity. According to one market research report, in 18-24 age group (in America), between 2011 and 2016, traditional television viewing has dropped by almost 40 %. At the same time, subscriptions to streaming video services (like Netflix) are growing. Particularly among the young people, some reports already suggest that they are spending more time watching streaming video as contrasted to watching live television programs. Just in the period from 2012 to 2014, mobile video views increased by 400 %.

Still, the television set remains as the centrepiece of most Western living rooms. Apple TV is designed to adapt games, music, photos and movies from the Apple ecosystem to the big screen. After some problems with the old, second generation Apple TV, I got today the new, 4th generation Apple TV. It has more powerful processor, more memory, a new remote control that has a small touch surface, and runs a new version of tvOS. The most important aspect regarding expansions into new services is the ability to download and install apps and games from thousands that are available in the App Store for tvOS.

After some quick testing, I think that I will prefer using the Remote app in my iPhone 6 Plus, rather than navigating with the small physical remote, which feels a bit finicky. Also, for games the dedicated video game controller (Steelseries Nimbus) would definitely provide a better sense of control. The Nimbus should also play nice with iPhone and iPad games, in addition to Apple TV ones.

Setup of the system was simple enough, and was most easily handled via another Apple device – iCloud was utilized to access Wi-Fi and other registered home settings automatically. Apart from the bit tricky touch controls, the user experience is excellent. Even the default screensavers of the new system are this time high-definition video clips, which are great to behold in themselves. This is not a 4k system, though, so if you have already upgraded the living room television into 4k version, the new Apple TV does not support that. Ours is still a Full HD Sony Bravia, so no problem for us. Compared to some other competing streaming media boxes (like Roku 4, Amazon Fire TV, Nvidia Shield Android TV), the feature set of Apple TV in comparison to its price might seem a bit lacklustre. The entire Apple ecosystem has its own benefits (as well as downsides) though.

Tech Tips for New Students

Working cross-platform
Going cross-platform: same text accessed via various versions of MS Word and Dropbox in Surface Pro 4, iPad Mini (with Zagg slim book keyboard case), Toshiba Chromebook 2, and iPhone 6 Plus, in the front.

There are many useful practices and tools that can be recommended for new university students; many good study practices are pretty universal, but then there are also elements that relate to what one studies, where one studies – to the institutional or disciplinary frames of academic work. A student that works on a degree in theoretical physics, electronics engineering, organic chemistry, history of the Middle Ages, Japanese language or business administration, for example, all will probably have elements in their studies that are unique to their fields. I will here focus on some simple technicalities should be useful for many students in the humanities, social sciences or digital media studies related fields, as well as for those in our own, Internet and Game Studies degree program.

There are study practices that belong to the daily organisation of work, to the tools, the services and software that one will use, for example. My focus here is on the digital tools and technology that I have found useful – even essential – for today’s university studies, but that does not mean I would downplay the importance of non-digital, informal and more traditional ways of doing things. The ways of taking notes in lectures and seminars is one thing, for example. For many people the use of pen or pencil on paper is absolutely essential, and they are most effective when using their hands in drawing and writing physically to the paper. Also, rather than just participating in online discussion fora, having really good, traditional discussions in the campus café or bar with the fellow students are important in quite many ways. But taken that, there are also some other tools and environments that are worth considering.

It used to be that computers were boxy things that were used in university’s PC classes (apart from terminals, used to access the mainframes). Today, the information and communication technology landscape has greatly changed. Most students carry in their pockets smartphones that are much more capable devices than the mainframes of the past. Also, the operating systems do not matter as much as they did only a few years ago. It used to be a major choice whether one went and joined the camp of Windows (Microsoft-empowered PC computers), that of Apple Macintosh computers, those with Linux, or some other, more obscure camp. The capabilities and software available for each environment were different. Today, it is perfectly possible to access same tools, software or services with all major operating environments. Thus, there is more freedom of choice.

The basic functions most of us in academia probably need daily include reading, writing, communicating/collaborating, research, data collecting, scheduling and other work organisation tasks and use of the related tools. It is an interesting situation that most of these tasks can be achieved already with the mobile device many of us carry with us all the time. A smartphone of iOS or Android kind can be combined with an external Bluetooth keyboard and used for taking notes in the lectures, accessing online reading materials, for using cloud services and most other necessary tasks. In addition, smartphone is of course an effective tool for communication, with its apps for instant messaging, video or voice conferencing. The cameraphone capabilities can be used for taking visual notes, or for scanning one’s physical notes with their mindmaps, drawings and handwriting into digital format. The benefit of that kind of hybrid strategy is it allows taking advantage both of the supreme tactile qualities of physical pen and paper, while also allowing the organisation of scanned materials into digital folders, possibly even in full-text searchable format.

The best tools for this basic task of note taking and organisation are Evernote and MS OneNote. OneNote is the more fully featured one – and more complex – of these two, and allows one to create multiple notebooks, each with several different sections and pages that can include text, images, lists and many other kinds of items. Taking some time to learn how to use OneNote effectively to organise multiple materials is definitely worth it. There are also OneNote plugins for most internet browsers, allowing one to capture materials quickly while surfing various sites.

MS OneNote
MS OneNote, Microsoft tutorial materials.

Evernote is more simple and straightforward tool, and this is perhaps exactly why many prefer it. Saving and searching materials in Evernote is very quick, and it has excellent integration to mobile. OneNote is particularly strong if one invests to Microsoft Surface Pro 4 (or Surface Book), which have a Surface Pen that is a great note taking tool, and allows one to quickly capture materials from a browser window, writing on top of web pages, etc. On the other hand, if one is using an Apple iPhone, iPad or Android phone or tablet, Evernote has characteristics that shine there. On Samsung Note devices with “S Pen” one can take screenshots and make handwritten notes in mostly similar manner than one can do with the MS Surface Pen in the Microsoft environment.

In addition to the note solution, a cloud service is one of the bedrocks of today’s academic world. Some years ago it was perfectly possible to have software or hardware crash and realize that (backups missing), all that important work is now gone. Cloud services have their question marks regarding privacy and security, but for most users the benefits are overwhelming. A tool like Dropbox will silently work in the background and make sure that the most recent versions of all files are always backed up. A file that is in the cloud can also be shared with other users, and some services have expanded into real-time collaboration environments where multiple people can discuss and work together on shared documents. This is especially strong in Google Drive and Google Docs, which includes simplified versions of familiar office tools: text editor, spreadsheet, and presentation programs (cf. classic versions of Microsoft Office: Word, Excel, and PowerPoint; LibreOffice has similar, free, open-source versions). Microsoft cloud service, Office 365 is currently provided for our university’s students and staff as the default environment free of charge, and it includes the OneDrive storage service as well as Outlook email system, and access to both desktop as well as cloud-hosted versions of Office applications – Word Online, Excel Online, PowerPoint Online, and OneNote Online. Apple has their own iCloud system, with Mac office tools (Pages, Numbers, and Keynote) also can be operated in browser, as iCloud versions. All major productivity tools have also iOS and Android mobile app versions of their core functionalities available. It is also possible to save, for example, MS Office documents into the MS OneCloud, or into Dropbox – a seamless synchronization with multiple devices and operating systems is an excellent thing, as it makes possible to start writing on desktop computer, continue with a mobile device, and then finish things up with a laptop computer, for example.

Microsoft Windows, Apple OS X (Macintosh computers) and Linux have a longer history, but I recommend students also having a look at Google’s Chrome OS and Chromebook devices. They are generally cheaper, and provide reliable and very easy to maintain environment that can be used for perhaps 80 % or 90 % of the basic academic tasks. Chromebooks work really well with Google Drive and Google Docs, but principally any service that be accessed as a browser-based, cloud version also works in Chromebooks. It is possible, for example, to create documents in Word or PowerPoint Online, and save them into OneDrive or Dropbox so that they will sync with the other personal computers and mobile devices one might be using. There is a development project at Google to make it possible to run Android mobile applications in Chrome OS devices, which means that the next generation of Chromebooks (which will all most likely support touchscreens) will be even more attractive than today’s versions.

For planning, teamwork, task deadlines and calendar sharing, there are multiple tools available that range from MS Outlook to Google Calendar. I have found that sharing of calendars generally works easier with the Google system, while Outlook allows deeper integration into organisation’s personnel databases etc. It is really good idea to plan and break down all key course work into manageable parts and set milestones (interim deadlines) for them. This can be achieved with careful use of calendars, where one can mark down the hours that are required for personal, as well as teamwork, in addition to lectures, seminars and exercise classes your timetable might include. That way, not all crucial jobs are packed next to the end of term or period deadlines. I personally use a combination of several Google Calendars (the core one synced with the official UTA Outlook calendar) and Wunderlist to-do list app/service. There are also several dedicated project management tools (Asana, Trello, etc.), but mostly you can work the tasks with basic tools like Google Docs, Sheets (Word, Excel) and then break down the tasks and milestones into the calendar you share with your team. Communications are also essential, and apart from email, people today generally utilize Facebook (Messenger, Groups, Pages), Skype, WhatsApp, Google+/Hangouts, Twitter, Instagram and similar social media tools. One of the key skills in this area is to create multiple filter settings or more fine-grained sharing settings (possibly even different accounts and profiles) for professional and private purposes. The intermixing of personal, study related and various commercial dimensions is almost inevitable in these services, which is why some people try to avoid social media altogether. Wisely used, these services can be nevertheless immensely useful in many ways.

All those tools and services require accounts and login details that are easily rather unsafe, by e.g. our tendency to recycle same or very similar passwords. Please do not do that – there will inevitably be a hacking incident or some other issue with some of those services, and that will lead you into trouble in all the others, too. There are various rules-based ways of generating complex passwords for different services, and I recommend using two-factor authentication always when it is available. This is a system where typically a separate mobile app or text messages act as a backup security measure whenever the service is accessed from a new device or location. Life is also much easier using a password manager like LastPass or 1Password, where one only needs to remember the master password – the service will remember the other, complex and automatically generated passwords for you. In several contemporary systems, there are also face recognition (Windows 10 Hello), fingerprint authentication or iris recognition technologies that are designed to provide a further layer of protection at the hardware level. The operating systems are also getting better in protecting against computer viruses, even without a dedicated anti-virus software. There are multiple scams and social engineering hacks in the connected, online world that even the most sophisticated anti-virus tools cannot protect you against.

Finally, a reference database is an important part of any study project. While it is certainly possible to have a physical shoebox full of index cards, filled with quotes, notes and bibliographic details of journal articles, conference papers and book chapters, it is not the most efficient way of doing things. There are comprehensive reference database management services like RefWorks (supported by UTA) and EndNote that are good for this job. I personally like Zotero, which exists both as cloud/browser-based service in Zotero.org, but most importantly allows quick capture of full reference details through browser plugins, and then inserting references in all standard formats into course papers and thesis works, in simple copy-paste style. There can also be set up shared, topics based bibliographic databases, managed by teams in Zotero.org – an example is Zotero version of DigiPlay bibliography (created by Jason Rutter, and converted by Jesper Juul): https://www.zotero.org/groups/digiplay .

As a final note, regardless of the actual tools one uses, it is the systematic and innovative application of those that really sets excellent study practices apart. Even the most cutting edge tools do not automate the research and learning – this is something that needs to be done by yourself, and in your individual style. There are also other solutions, that have not been explored in this short note, that might suit your style. Scrivener, for example, is a more comprehensive “writing studio”, where one can collect snippets of research, order fragments and create structure in more flexible manner than is possible than in e.g. MS Word (even while its Outline View is too underused). The landscape of digital, physical, social and creative opportunities is all the time expanding and changing – if you have suggestions for additions to this topic, please feel free to make those below in the comments.